افغانستان: مترجمان نظامی سابق در ترس از بازگشت به حکومت طالبان زندگی می کنند

[ad_1]


در حالی که طالبان در سرتاسر افغانستان در حال بدست آوردن هستند ، افغان هایی که به عنوان مترجم در ارتش های خارجی کار کرده اند ، از ترس انتقام جویی زندگی می کنند. آنها که توسط طالبان به عنوان خائن تصور می شوند ، از کشورهای غربی التماس می کنند که به آنها ویزا دهند تا بتوانند از کشور فرار کنند. اگرچه طالبان می گویند این به صدمه ای به مترجمان پیشین که ابراز پشیمانی می کنند ، نخواهد خورد ، اما افغان هایی که برای نیروهای خارجی کار کرده اند سخت می توانند این قول را باور کنند. برخی از آنها موافقت کردند که به طور ناشناس با FRANCE 24 صحبت کنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید